Tin mới nhất:

Tài liệu Giáo Hội

Chuyên mục lưu trữ tài liệu giáo hội

Thông Điệp LaudatoSi

”Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?”. Câu hỏi này chính là trọng tâm thông điệp ”Laudato sí”, Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô mà người ta chờ đợi về việc săn sóc căn nhà chung.

1 2