Hình ảnh “Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể” tại xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Giáo xứ Cách Tâm, 30/06/2019 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất: