Tin mới nhất:

Vui học Kinh Thánh

Vui học Kinh Thánh Chúa nhật 13 Thường niên A

Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14: 26 -27) 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 37 “Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;38 and whoever does not take up his cross 15 and follow after me is not worthy of me. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì [Xem thêm]