[Hạt Ninh Bình] – Thời khóa biểu Lớp Huynh Trưởng & Giáo lý viên mới tại Áng Sơn | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

[Hạt Ninh Bình] – Thời khóa biểu Lớp Huynh Trưởng & Giáo lý viên mới tại Áng Sơn

GIÁO HẠT NINH BÌNH: THỜI KHOÁ BIỂU VÀ QUÝ THẦY PHỤ TRÁCH CÁC MÔN

LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN MỚI

Địa điểm: Giáo Xứ Áng Sơn

Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 05 tháng 7 (học cả ngày thứ 2, 3 và 4)

 

1- Nhân bản: 13 tiết

2 – Huynh trưởng cấp I: 38 tiết

3 – Lý thuyết: 19 tiết

4 – Thực hành: 19 tiết

5 – Ôn Thi

6 – Thi: 2 tiết

{học cả ngày: mỗi ngày 06 tiết, 1 tuần = 18 tiết, 3 tuần = 54 tiết}

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN I

 Thứ Hai, ngày 19/6/ 2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h15 – 7h55 Tập chung: chia đội, chia chi đoàn. Ban huấn luyện
8h – 8h20 Khai mạc  + Nội quy trong khóa huyến luyện: vở ghi, điện thoại, ăn mặc, đi học đúng giờ Thầy John.B Lộc
8h25 – 9h5 Nhân Bản: Bài 1 Cha Jos. Hải
9h10– 9h555 Lý Thuyết: Lịch sử và bước tiến của Phong trao TNTT Thầy Jos. Niêm
10h – 10h45 Lý Thuyết: Bản chất, tôn chỉ, mục đích Phong trào TNTT Thầy John Lưỡng
14h 30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
14h50 – 15h30 Nhân bản: Bài 2 Thầy Ant. Bình
15h45 – 16h30 Lý Thuyết: Phương Pháp TNTT Thầy John.B Lộc
16h45 – 17h30 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải            + Thầy John Lưỡng

 

Thứ Ba, ngày 20/6/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Nghiêm tập Chú Jos. Huy, Jos. Minh       + Thầy Ant. Bình
8h45 – 9h30 Lý Thuyết TNTT: Luật Sống và Lời Hứa TNTT Thầy John Lưỡng
9h45– 10h30 Nhân Bản: Bài 3 Thầy Jos. Niêm
14h30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Chú Jos. Huy
14h50 – 15h30 Nhân bản: bài 4 Thầy John.B Lộc
15h45 – 16h30 Lý Thuyết TNTT: Những Đức Tính cần thiết cua HT. TNTT Thầy Ant. Bình
16h45 – 17h30 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Minh         + Thầy Jos. Niêm

 

Thứ Tư, ngày 21/6/2017

Trưởng trực – Chú Huy

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Nghiêm Tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh        + Thầy Ant. Bình
8h45 – 9h30 Lý Thuyết TNTT: Ơn gọi và sứ mạng Huynh trưởng TNTT Thầy John.B Lộc
9h45– 10h30 Nhân Bản: Bài 5 Thầy Jos. Niêm
14h30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Chú Jos. Minh
14h50 – 15h35 Lý Thuyết TNTT: Đời sống đạo của Huynh Trưởng Thầy John Lưỡng
15h45 – 16h30 Lý Thuyết TNTT: Cách soạn và dạy bài khóa cho đoàn sinh Thầy Ant. Bình
16h45 – 17h30 Nghiêm Tập: Chú Jos. Hải, Jos. Minh        + Thầy John.B Lộc
17h35-18h Chầu Thánh Thể chung Thầy Jos. Niêm

 

THỜI KHOÁ BIỂU Tuần II

Thứ Hai, ngày 26/6/2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Nghiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Huy            + Thầy John Lưỡng
8h45 – 9h30 Lý Thuyết TNTT: Chương trình Thăng Tiến TNTT Thầy Jos. Niêm
9h45– 10h30 Nhân Bản: Bài 6 Thầy Ant. Bình
14h 30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Chú Jos. Hải
14h50 – 15h30 Nhan Bản: Bài 7 Thầy John Lưỡng
15h45 – 16h30 Lý Thuyết TNTT: Khung cảnh Thánh Kinh Thầy John.B Lộc
16h45 – 17h30 Nghiêm Tập: Chú Jos. Hải, Jos. Huy            + Thầy Jos. Niêm

 

Thứ Ba, ngày 27/6/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Nghiêm tập Chú Jos. Minh, Jos. Huy            + Thầy John.B Lộc
8h45 – 9h30 Lý Thuyết TNTT: Phương Pháp Hàng đội Thầy Jos. Niêm
9h45– 10h30 Nhân Bản: Bài 8 Thầy John.B Lộc
14h 30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Chú Jos. Huy
14h50 – 15h30 Nhân Bản: Bài 9 Thầy Jos. Niêm
15h45 – 16h30 Lý Thuyết TNTT: Hành chánh đội, Chi đoàn Thầy Ant. Bình
16h45 – 17h30 Nghiêm tập Chú Jos. Minh, Jos. Huy            + Thầy John Lưỡng

Thứ Tư, ngày 28/6/2017

Trưởng trực – Chú Huy

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Nhiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh            + Thầy John.B Lộc
8h45 – 9h30 Lý Thuyết TNTT: Tổng quát về tâm lý Thiếu nhi Thầy John Lưỡng
9h45– 10h30 Nhân Bản: Bài 10 Thầy Ant. Bình
14h 30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Chú Jos. Minh
14h50 – 15h30 Nhân Bản: Bài 11 Thầy John Lưỡng
15h45 – 16h30 Lý Thuyết TNTT: Những Bài ca chính thức của Phong trào Thầy Jos. Niêm
16h45 – 17h30 Nghiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh           + Thầy Ant. Bình
17h35 – 18h Chầu Thánh Thể chung (các học viên soạn và tổ chức) Thầy Jos. Niêm

 THỜI KHOÁ BIỂU Tuần III

Thứ Hai, ngày 03/7/2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải                             + Thầy John Lưỡng
8h45 – 9h30 Lý Thuyết TNTT: Lửa Thiêng Thánh Thể Thầy John.B Lộc
9h45– 10h30 Lý Thuyết TNTT: Nghiêm tập Thầy Ant. Bình
14h 30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
14h50 – 15h30 Nhân bản: Bài 12 Thầy John.B Lộc
15h45 – 16h30 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải                            + Thầy Jos. Niêm
16h45 – 17h30 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải                             + Thầy John.B Lộc

 

Thứ Ba, ngày 04/7/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Khởi động trước giờ học Thầy Jos. Niêm
7h50 – 8h30 Lý Thuyết TNTT: Cứu Thương, Băng bó, tải thương Thầy John. Lưỡng
8h45 – 9h30 Nhân bản: Bài 13 Thầy Jos. Niêm
9h45– 10h30 Lý Thuyết TNTT: Lãnh Nhận Lời Chúa Thầy Ant. Bình
14h 30 – 14h45 Khởi động trước giờ học Chú Jos. Huy
14h50 – 15h30 Ôn Thi  
15h45 – 16h30  
16h45 – 17h30  

 

Thứ Tư, ngày 05/7/2017

Trưởng trực – Thầy Jos. Niêm

Thời gian Nội Dung Người Dạy
7h30 – 7h45 Hành Trình Sa Mạc  
7h50 – 8h30 Lý Thuyết TNTT: Mật Thư Thầy John.B Lộc
8h45 – 9h30    
9h45– 10h30  
14h 30 – 14h45  
14h50 – 15h30
15h45 – 16h30

 HIỆU CÒI TRONG PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ       

CÁC HIỆU LỆNH :
Hiệu lệnh là dùng một hình thức nào đó để ban lệnh. Phong Trào sử dụng những hiệu lệnh sau đây :
1- Khẩu lệnh : Dùng tiếng hô bằng miệng để ra lệnh.
2- Thủ lệnh : Dùng tay để ra hiệu.
3- Âm lệnh : Dùng âm thanh của còi, tù và, trống….
4- Cờ lệnh : Dùng cờ để ra lệnh.
Trong thực hành, các hiệu lệnh trên được phối hợp trước sau hoặc cùng một lúc để ra lệnh tập họp đội hình.
Khi tập họp các Trưởng sử dụng các hiệu còi sau đây : (tùy trường hợp)

STT Đối tượng Âm lệnh Ký hiệu Mục đích
01 Mọi đối tượng   Chuẩn bị
02 Tập họp chung — , °°°° TH Tập họp chung (SM huấn luyện)
03 Mọi đối tượng  T Nghỉ
04 Mọi đối tượng ° E Nghiêm
05 Mọi đối tượng °° ,°°, °° I I I Nhanh chân lên
06 Chiên Con —°, —° C Tập hợp ngành CC
07 Ấu Nhi °—, —° AN Tập hợp ngành ÂN
08 Thiếu Nhi —, —° TN Tập hợp ngành TN
09 Nghĩa Sĩ — °,°°° NS Tập hợp ngành NS
10 Hiệp Sỹ —,—,—,—, °°° HS Tập hợp ngành HS
11 Đoàn sinh —°°, °°° ĐS Tập hợp chung các ngành
12 Huynh trưởng °°°°, — HT Tập hợp HT (dự trưởng)
13 Đội trưởng —°°, — ĐT Tập hợp ĐT (các ngành)
14 Cấp cứu °°°, — — —, °°° SOS Trường hợp cấp cứu

* Chuẩn bị              : — (Một hiệu còi dài)
* Tập họp chung   : — , °°°° (TH) (Tập họp trong sa mạc huấn luyện)
* Nghỉ                     : — (T)
* Nghiêm                : ° ( E)
* Nhanh chân lên : °° ,°°, °° (I I I)

* Chiên Con           :  —°, —° (C)
* Ấu Nhi                 : °—, —° (AN)
* Thiếu Nhi            : —, —° (TN)
* Nghĩa Sĩ              : — °,°°° (NS)

* Hiệp Sỹ                : —,—,—,—, °°° (HS)
* Đoàn Sinh           : —°°, °°° (ĐS) (chung 3 Ngành)
* Huynh Trưởng   : °°°°, — (HT)
* Đội Trưởng         : —°°, — (ĐT)
* Cấp cứu               : °°°, — — —, °°° (SOS)

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*