[Hạt Phúc Nhạc] – Thời khóa biểu Lớp Huynh trưởng & Giáo lý viên mới | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

[Hạt Phúc Nhạc] – Thời khóa biểu Lớp Huynh trưởng & Giáo lý viên mới

GIÁO HẠT PHÚC NHẠC: THỜI KHOÁ BIỂU VÀ QUÝ THẦY PHỤ TRÁCH CÁC MÔN

LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN MỚI

Địa điểm: Giáo Xứ Phúc Nhạc

Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7 (học sáng thứ 5, 6 và 7)

 

– Nhân bản (11 tiết)

– Huynh trưởng cấp I: (45 tiết)

– Lý thuyết (21 tiết)

– Thực hành (24 tiết).

– Ôn Thi (2 tiết)

– Thi (2 tiết)

– {học 3 buổi sáng/1 tuần, mỗi buổi = 04 tiết, 1 tuần = 12 tiết x 5 tuần = 60 tiết}

 THỜI KHOÁ BIỂU

 Thứ Năm, ngày 22/6/ 2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học
7h15 – 8h00 Nghiêm tập Chú Jos. Huy, Jos. Minh               + Thầy Ant. Bình
8h5 – 8h50 Lý Thuyết: Lịch sử và bước tiến của Phong trào TNTT Thầy Jos. Niêm
8h55– 9h40 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Minh               + Thầy. John Lưỡng
9h45 – 10h30 Nhân Bản: Bài 1 Cha Jos. Hải

 

Thứ Sáu, ngày 23/6/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Lý Thuyết: Bản chất, tôn chỉ, mục đích Phong trào TNTT Thầy John Lưỡng
8h5 – 8h50 Nhân bản: Bài 2 Thầy Ant. Bình
8h55– 9h40 Nghiêm Tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh          + Thầy John.B Lộc
9h45 – 10h30 Lý Thuyết TNTT: Mật Thư Cha Jos. Hải

Thứ Sáu, ngày 30/6/2017

Trưởng trực – Chú Huy

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Nghiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Huy           + Thầy Ant. Bình
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Phương Pháp TNTT Thầy John.B Lộc
8h55– 9h40 Nghiêm Tập Chú Jos. Hải, Jos. Huy           + Thầy John Lưỡng
9h45 – 10h30 Nhân Bản: Bài 3 Thầy Jos. Niêm

 

 Thứ Bẩy, ngày 01/7/ 2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học
7h15 – 8h00 Lý Thuyết TNTT: Luật Sống và Lời Hứa TNTT Thầy John Lưỡng
8h5 – 8h50 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos Minh          + Thầy John.B Lộc
8h55– 9h40 Lý Thuyết TNTT: Những Đức Tính cần thiết của HT. TNTT Thầy Ant. Bình
9h45 – 10h30 Nhân bản: bài 4 Thầy John.B Lộc

 

Thứ Năm, ngày 06/7/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Nghiêm Tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh         + Thầy Ant. Bình
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Ơn gọi và sứ mạng Huynh trưởng TNTT Thầy John.B Lộc
8h55– 9h40 Nhân Bản: Bài 5 Thầy Jos. Niêm
9h45 – 10h30 Lý Thuyết TNTT: Đời sống đạo của người Huynh Trưởng Thầy John Lưỡng

Thứ Sáu, ngày 07/7/2017

Trưởng trực – Chú Huy

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải           + Thầy Jos. Niêm
8h5 – 8h50 Nhân Bản: Bài 6 Thầy John.B Lộc
8h55– 9h40 Nghiêm tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải            + Thầy John Lưỡng
9h45 – 10h30 Lý Thuyết TNTT: Cách soạn và dạy bài khóa cho đoàn sinh Thầy Ant. Bình

 

 Thứ Bẩy, ngày 08/7/ 2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học
7h15 – 8h00 Nghiêm tập Chú Jos. Minh, Jos. Huy        + Thầy John Lưỡng
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Chương trình Thăng Tiến TNTT Thầy Jos. Niêm
8h55– 9h40 Nghiêm tập Chú Jos. Minh, Jos. Huy        + Thầy Ant. Bình
9h45 – 10h30 Nhân Bản: Bài 7 Thầy John.B Lộc

 

Thứ Ba, ngày 11/7/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Nhiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh                  + Thầy Ant. Bình
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Khung chảnh Thánh Kinh Thầy John.B Lộc
8h55– 9h40 Nghiêm Tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh                    + Thầy Jos. Niêm
9h45 – 10h30 Nhân Bản: Bài 8 Thầy John Lưỡng

Thứ Tư, ngày 12/7/2017

Trưởng trực – Chú Huy

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Lý Thuyết TNTT: Phương Pháp Hàng đội Thầy Jos. Niêm
8h5 – 8h50 Nghiêm tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải                      + Thầy John Lưỡng
8h55– 9h40 Lý Thuyết TNTT: Hành chánh đội, Chi đoàn Thầy Ant. Bình
9h45 – 10h30 Nhân Bản: Bài 9 Thầy John.B Lộc

 

 Thứ Hai, ngày 17/7/ 2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học
7h15 – 8h00 Nghiêm tập Chú Jos. Minh, Jos. Huy         + Thầy John.B Lộc
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Họp đội, họp Chi đoàn Thầy John Lưỡng
8h55– 9h40 Nghiêm tập Chú Jos. Minh, Jos. Huy         + Thầy Jos. Niêm
9h45 – 10h30 Nhân Bản: Bài 10 Thầy Ant. Bình

 

Thứ Ba, ngày 18/7/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Nghiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh          + Thầy Ant. Bình
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Tổng quát về Tâm Lý Thiếu Nhi Thầy John Lưỡng
8h55– 9h40 Nghiêm tập Chú Jos. Hải, Jos. Minh          + Thầy John.B Lộc
9h45 – 10h30 Lý Thuyết TNTT: Những Bài ca chính thức của Phong trào Thầy Jos. Niêm

Thứ Tư, ngày 19/7/2017

Trưởng trực – Chú Huy

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Lý Thuyết TNTT: Lửa Thiêng Thánh Thể Thầy John.B Lộc
8h5 – 8h50 Nghiêm Tập Chú Jos. Huy, Jos. Hải   + Thầy Ant. Bình
8h55 – 9h40 Thực Hành làm sổ Hoa Thiêng Thầy Jos. Niêm
9h45 – 10h30 Thực Hành làm sổ Hoa Thiêng Thầy Jos. Niêm

 

 Thứ Hai, ngày 24/7/ 2017

Trưởng trực – Chú Minh

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học
7h15 – 8h00 Lý Thuyết TNTT: Cứu Thương, Băng Bó Tải Thương Thầy John Lưỡng
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Nghiêm Tập Thầy John Lưỡng
8h55– 9h40 Thực Hành soạn một Giờ Chầu Thầy Jos. Niêm
9h45 – 10h30 Thực Hành soạn một Giờ Chầu Thầy Jos. Niêm

 

Thứ Ba, ngày 25/7/2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học  
7h15 – 8h00 Nghiêm Tập Thầy Jos. Niêm
8h5 – 8h50 Lý Thuyết TNTT: Vào Sa Mạc Thầy John Lưỡng
8h55– 9h40 Bài 11: Nhân Bản Thầy John Lưỡng
9h45 – 10h30 Lý Thuyết TNTT: Lãnh Nhận Lời Chúa Thầy Ant. Bình

 

Thứ Tư, ngày 26/7/ 2017

Trưởng trực – Chú Hải

Thời gian Nội Dung Người Dạy
6h50 – 7h15 Vào lớp +  Điểm Danh + Khởi Động trước giờ học
7h15 – 8h00 Ôn thi Thầy Ant. Bình
8h5 – 8h50 Ôn Thi Thầy Ant. Bình
8h55– 9h40 Thi  
9h45 – 10h30 Thi  

 

HIỆU CÒI TRONG PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

I. CÁC HIỆU LỆNH :

Hiệu lệnh là dùng một hình thức nào đó để ban lệnh. Phong Trào sử dụng những hiệu lệnh sau đây :

1- Khẩu lệnh : Dùng tiếng hô bằng miệng để ra lệnh.

2- Thủ lệnh : Dùng tay để ra hiệu.

3- Âm lệnh : Dùng âm thanh của còi, tù và, trống….

4- Cờ lệnh : Dùng cờ để ra lệnh.

Trong thực hành, các hiệu lệnh trên được phối hợp trước sau hoặc cùng một lúc để ra lệnh tập họp đội hình.

Khi tập họp các Trưởng sử dụng các hiệu còi sau đây : (tùy trường hợp)

 

STT Đối tượng Âm lệnh Ký hiệu Mục đích
01 Mọi đối tượng   Chuẩn bị
02 Tập họp chung — °°°° TH Tập họp chung (sa mạc huấn luyện)
03 Mọi đối tượng T Nghỉ
04 Mọi đối tượng ° E Nghiêm
05 Mọi đối tượng °° °° °° I I I Nhanh chân lên
06 Chiên Con —°—° C Tập hợp ngành Chiên Con
07 Ấu Nhi °—  —° AN Tập hợp ngành Ấu Nhi
08 Thiếu Nhi —  —° TN Tập hợp ngành Thiếu Nhi
09 Nghĩa Sĩ — ° °°° NS Tập hợp ngành Nghĩa Sỹ
10 Hiệp Sỹ °°°° °°° HS Tập hợp ngành Hiệp Sỹ
11 Đoàn sinh —°° °°° ĐS Tập hợp chung các ngành
12 Huynh trưởng °°°°  — HT Tập hợp huynh trưởng (dự trưởng)
13 Đội trưởng —°° — ĐT Tập hợp đội trưởng (các ngành)
14 Cấp cứu °°°  — — — °°° SOS Trường hợp cấp cứu

 

Khẩu hiệu của phong trào và các ngành :

Thiếu nhi:              Hy sinh (chung cả ba ngành).

Chiên Con :           Hiền lành

Ấu nhi     :             Ngoan                       Thiếu nhi :   Hy sinh

Nghĩa sĩ :              Chinh phục                Hiệp sĩ :      Dấn thân

Huynh Trưởng : Phụng sự

(Mỗi khẩu hiệu chỉ hô 1 lần)

Ghi chú : Chạy vòng quanh trưởng trực khi tập họp mọi đội hình.

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*