Kinh dâng bản xứ cho Trái Tim Chúa Giêsu | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Kinh dâng bản xứ cho Trái Tim Chúa Giêsu

Con là ……………, làm thầy cả coi sóc bổn đạo xứ……….. thay mặt Đức Giám Mục Giáo phận, nay con hợp một ý cùng Đấng Bề Trên mà dâng mình, cùng cả nhà con cho Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, cùng dâng các con chiên Đức Chúa Trời đã phó cho con coi sóc. Đấng Bề Trên dâng cả Địa phận xin những ơn chung thế nào, thì con lại xin riêng cho con, cho những người nhà con và con chiên con như làm vậy nữa.

Xin Trái Tim hay thương vô cùng nhận lấy xứ này mà gìn giữ cùng coi sóc thay vì con. Xin Trái Tim cực thánh soi sáng cho con kẻo con lầm, thêm sức cho con vì con yếu đuối, dẫn lối cho con mọi đàng, để con theo thánh ý Đức Chúa Trời cho trọn, cùng dạy dỗ phù hộ cho người nhà con được làm việc bậc mình nên. Lại xin ban mọi ơn cho con chiên con được giữ đạo naên, mở lòng cho kẻ có tội ăn năn trở lại, soi lòng cho người chưa có đạo, để mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời.

Xin ban cho con và mọi người thuộc về con, thêm lòng kính mến Trái Tim cực trọng một ngày một hơn, cùng xin ở làm một với Trái Tim Chúa đời đời. Amen.

VP. TGM

Nguồn: phatdiem.org

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*