Lịch Công Giáo Tháng 1/2017 | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Lịch Công Giáo Tháng 1/2017

Ngày Loại Áo Lễ Lễ
Chủ Nhật
1/1
Lễ Trọng
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
Thứ Hai
2/1
Lễ Nhớ
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
Thứ Ba
3/1
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
Thứ Tư
4/1
Lễ Nhớ
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
Thứ Năm
5/1
Lễ Nhớ
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
Thứ Sáu
6/1
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
Thứ Bảy
7/1
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm A
Tr
Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
Chủ Nhật
8/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
Thứ Hai
9/1
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Thứ Ba
10/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
Thứ Tư
11/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
Thứ Năm
12/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
Thứ Sáu
13/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
Thứ Bảy
14/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
Chủ Nhật
15/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34
Thứ Hai
16/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
Thứ Ba
17/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
Thứ Tư
18/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
Thứ Năm
19/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
Thứ Sáu
20/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
Thứ Bảy
21/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Đỏ
Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
Chủ Nhật
22/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 4:12-17
Thứ Hai
23/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
Thứ Ba
24/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
Thứ Tư
25/1
Lễ Kính
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
Thứ Năm
26/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
Thứ Sáu
27/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
Thứ Bảy
28/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
Chủ Nhật
29/1
Lễ Trọng
Thường Niên
Năm A
X
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12
Thứ Hai
30/1
Lễ Thường
Thường Niên
Năm A
X
Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
Thứ Ba
31/1
Lễ Nhớ
Thường Niên
Năm A
Tr
Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*