GIÁO HẠT VĂN HẢI: THỜI KHOÁ BIỂU VÀ QUÝ THẦY PHỤ TRÁCH CÁC MÔN LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN CŨ | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

GIÁO HẠT VĂN HẢI: THỜI KHOÁ BIỂU VÀ QUÝ THẦY PHỤ TRÁCH CÁC MÔN LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN CŨ

THỜI KHOÁ BIỂU VÀ QUÝ THẦY PHỤ TRÁCH CÁC MÔN

LỚP HUYNH TRƯỞNG & GIÁO LÝ VIÊN CŨ

Địa điểm: Giáo xứ Tân Mỹ

  1. Phụng vụ Thánh lễ (18 bài học và 1 bài ôn) : Do thầy G.b THIỆN dạy.
  2. Dẫn vào Kinh Thánh (15 bài học và 1 bài ôn): Do thầy Mt. TUẤN dạy.
  3. Sư Phạm Giáo lý (12 bài học, 4 tiết thực hành về diễn tiến của giờ Giáo lý và 1 tiết ôn): Do thầy Vs. THUYẾT dạy.
  4. Huynh trưởng cấp I: H.T.I Thực hành (30 bài) nên cho mấy tiết thực hành về chầu Thánh Thể và làm sổ hoa thiêng, lên kế hoạch để làm bác ái, thăm hỏi người nghèo, người già v.v….(4 tiết): Do thầy Gs. HẢI (đứng chính, chú Bách và chú Hoàng cộng tác)
  5. T.I Lý Thuyết (15 bài học và 1 bài ôn): Do thầy Gs. THUẬN dạy.
  6. Trưởng trực lớp: Chú Bách.

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN I

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2 8.00 – 8.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
9.00 – 9.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
Thứ 3 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
Thứ 4 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 5 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Bách
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
Thứ 6 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
Thứ 7 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hoàng
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện

 

 

Tuần II

 

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Bách
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 3 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
Thứ 4 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hoàng
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
Thứ 5 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
Thứ 6 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Bách
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 7 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần III

 

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hoàng
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
Thứ 3 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
Thứ 4 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Bách
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
Thứ 5 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 6 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hoàng
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
Thứ 7 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần IV

 

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 3 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
Thứ 4 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Bách
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
Thứ 5 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
Thứ 6 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết thực hành
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết thực hành
Thứ 7 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần V

 

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận thực hành
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận thực hành
Thứ 3 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải thực hành
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
Thứ 4 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải thực hành
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 5 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải thực hành
9.00 – 9.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
10.00 – 10.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết
Thứ 6 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải thực hành
9.00 – 9.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
10.00 – 10.45 H.T.I Lý Thuyết Gs. Thuận
Thứ 7 8.00 – 8.45 H.T.I Thực hành Gs. Hải thực hành
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần VI

 

Thứ Giờ Môn Thầy Ghi chú
Thứ 2 8.00 – 8.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
9.00 – 9.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện
10.00 – 10.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn
Thứ 3 8.00 – 8.45 Sư phạm Giáo lý Vs. Thuyết ôn
9.00 – 9.45 Dẫn vào Kinh Thánh Mt. Tuấn ôn
10.00 – 10.45 Phụng vụ Thánh lễ G.b Thiện ôn
Thứ 4 8.00 – 8.45

THI KẾT THÚC

QUÝ THẦY

Tiết 97 thi
9.00 – 9.45 Tiết 98 thi
10.00 – 10.45
Thứ 5 8.00 – 8.45

TỔNG KẾT

QUÝ THẦY

9.00 – 9.45
10.00 – 10.45

 

 

 

 

 

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*