Thông Báo về việc hoãn ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020 của ban Caritas Phát Diệm | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất: